Phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia với một số đơn vị trong Bộ

Đăng bởi Trung tâm KNQG - 31/08/2021 00:32

 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam chứng kiến lễ ký kết giữa TTKNQG với các đơn vị

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, Trung tâm và các đơn vị cùng xây dựng khung phối hợp thực hiện trong thời gian tới, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của mỗi đơn vị để thực hiện hướng tới một số nội dung trọng tâm:

- Gắn kết chương trình khuyến nông khuyến nông với phát triển các vùng nguyên liệu theo hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức hợp tác của nông dân đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm, gắn với mã số vùng trồng, đảm bảo truy suất nguồn gốc, đảm bảo yêu cầu của chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tập trung vào nghiên cứu phát triển các trung tâm cơ giới hóa vùng.

- Rà soát, kết nối chương trình đào tạo của khuyến nông với Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động ở nông thôn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đào tạo trong xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức tập huấn và phù hợp với từng đối tượng.

- Nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình “khuyến nông thông minh” kết nối với “nông nghiệp thông minh” và chương trình “làng thông minh” trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ nguồn vốn đối ứng của địa phương, nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, nguồn lực tín dụng (thông qua Ngân hàng chính sách xã hội) để xây dựng và triển khai các chương trình, dự án khuyến nông đảm bảo không dàn trải, chất lượng, hiệu quả và lan tỏa.

- Đa dạng hóa nội dung tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, phối hợp với các đơn vị xây dựng các diễn đàn lớn về: Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị, cơ giới hóa nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp.

Nội dung phối hợp giữa Trung tâm với các đơn vị được triển khai trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm như các mô hình, dự án khuyến nông; hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực; hoạt động thông tin tuyên truyền. Các bên chủ động phối hợp chặt chẽ để tổ chức có hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên thông tin, trao đổi để kịp thời phối hợp, hỗ trợ nhau; nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên bàn bạc, giải quyết hoặc thống nhất điều chỉnh nội dung cho phù hợp tình hình thực tiễn. 

Ký kết phối hợp hoạt động giữa TTKNQG với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản 

 

Ký kết phối hợp hoạt động giữa TTKNQG với Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

 

Việt Oanh - Đỗ Tuấn

ĐIỆN THOẠI HỖ TRƠ: 024.37715294